Vedtægter

Vedtægter for Ejerforeningen Taarbækhave.

Generalforsamling 

§ 1

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Undtaget er beslutninger efter § 7 stk. 5.

Stk.4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor.

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden otte uger. På denne kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og efter fordelingstal.

§ 2

Stk. 1. Hvert år afholdes inden udgangen af maj måned ordinær generalforsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:

1)   Valg af dirigent og referent.

2)   Fremlæggelse af årsberetning for det senest forløbne år

3)   Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

4)   Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.

5)   Forslag

6)   Fremlæggelse og godkendelse af budget

7)   Valg af formand for bestyrelsen, for såvidt han/hun afgår.

8)   Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.

9)   Valg af suppleanter

10) Valg af revisor og suppleant for denne

11) Eventuelt

Stk. 2. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§ 3

Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen mied mindst fire og højst otte ugers varsel.

Stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samy dagsordenen. Forslag der agtes stille på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i  indkaldelsen angivet sted. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af en angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk.4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst to ugers varsel.

Stk. 5. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 4

Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling skal være indgivet senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

Stk. 4. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmer skriftligt har givet fuldmagt dertil.

Bestyrelsen 

§ 5

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af fire melemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges to suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge.

Stk. 2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk.3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under fem, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 5. Ved en forretningsorden  kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

Stk. 6. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst tolv uger, indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter,  indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

§ 6

Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omgang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævede.

Stk. 3. Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen, og må ikke være dennes revisor.

Stk. 4.  Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jvf. § 2. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabet vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ajerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. Bidragene afkræves med passende varsel, og forfalder til betaling den første i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdesplan for ejendommen, jvf. § 2, og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 7.

Stk. 1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller,  i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Stk. 2.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindste to medlemmer er til stede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næsteformandens stemme udslaget.

Stk. 4. I en af bestyrelses autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives senest på det efterfølgende møde af  de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvars-forsikring.Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

 Tegningsret

§ 8

Stk. 1. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne.

Grundfond

§ 9

Stk. 1. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal. skal der til bestridelse af de fælles udgifter, oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10% af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det senest budgetterede fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden.

Stk. 2. Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete, større vedligeholdelsesarbejder.

Revision

§ 10

Stk. 1 Ejerforningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindste 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret.

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Revisor må ikke ære medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Stk. 4. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgange er betryggende.

Stk. 5. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han/hun finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Stk. 6. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han/hun finder forretningsgangen betryggende.

Stk. 7. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

Årsregnskab

§ 11

Stk. 1.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.  Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

Vedligeholdelse

§ 12

Stk. 1. Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fælles installationer.

Stk. 2 a. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, fortsatsvinduer, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedernes fælles forsyningsledninger og fælles installationer indtil disses forgreninger til/i de enkelte lejligheder.

Stk. 2. b. I forbindelse med indvendige forandringer i de enkelte lejligheder, såsom: nedsænkning af lofter, indvendig isolering af vægge, flytning af afløb og rør, opbrækning ag gulve, badeværelsesrenovering med videre, er det er krav, at disse forelægges og godkendes af bestyrelsen inden igangsættelse. Arbejderne skal desuden godkendes af ejerforeningens byggesagkyndige før iværksættelse, og efter afslutning, inden ibrugtagning. Udgifterne herfor er ejers.

Stk. 3. Ejerforeningen betaler for skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelse og fornyelsespligt. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal der ske retabling i sædvanligt og rimeligt omfang.

Stk. 4. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejlgheden i stand for medlemmets regning.

Stk. 5. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerneeller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer med mere uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

Udlejning

§ 13

Stk. 1. Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand.

Således vedtaget på Ejerforeningen Taarbækhaves ekstraordinære generalforsamling den 15. juni 2006.

på ejendommene ejerlejlighederne nr. 1 – 71 af matr.nr. 2 T Taarbæk sogn begæres nærværende vedtægt tinglyst servitutstiftende som gensidigt berettigende og bebyrdende deklaration med respekt af de på ejendommen,  herunder ejerlejlighederne, på tinglysningsdagen tinglyste servitutter, byrder og hæftelser.

Tillæg

På den ekstraordinære generalforsamling 22. november 2006 i Ejerforeningen Taarbækhave blev følgende tillæg til vedtægten vedtaget:

På hver lejlighed skal være tinglyst et ejerpantebrev stort kr. 41.000 med første prioritet i lejligheden til sikkerhed for de krav ejerforeningen måtte have eller få mod ejeren.  Panteretten forhøjes gradvist med pantebrevets påløbne renter, i det omfang renterne ikke er opkrævet af kreditor og betalt af debitor.

Bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at forhøjelse af allerede stillet sikkerhed først skal ske ved ejerskifte.

Bestyrelsen kan kræve, at administrator forestår udarbejdelsen af ejerpantebreve, allonger og håndpantsætningserklæringer.

Print Friendly, PDF & Email