Husorden for E/F Taarbæk Have

§ 1.

Ejendommes vicevært er Bent Thrysøe, der træffes på tlf. +45 2720 2050.

Viceværten opbevarer gerne nøgler for de beboere, der måtte ønske det.

§ 2.

Der forefindes vaskeri og tørrerum i kælderen mellem opgang 1B og 1C på Taarbækdalsvej.

Adgang til brug bookes på de i kælderen opsatte lister.

Poletter kan købes ved henvendelse til viceværten.

Maskinerne skal rengøres for sæberester efter endt vasketur.

§ 3.

Køkkenaffald skal i de grønne affaldsposer, der aflukkes med knude og bortskaffes i de grønne containere i skuret. Ekstra poser forefindes i container-huset.

Skakterne i opgangene bruges til restaffald, som altid skal være i de omdelte plastposer lukket med en knude. Skakterne kommer til at lugte, specielt om sommeren hvis poserne ikke er lukket.

Metal, plastic, papir og pap skal sorteres og bortskaffes via de fire containere placeret mellem syd- og vestfløjen.

Glas og flasker smides i de offentlige containere opstillet i Taarbæk af LTK.

Storskrald afhentes hver fjerde mandag fra hjørnet af Edelslundsvej og Taarbækdalsvej.

Afhentningsdag kan findes på E/F’s eller kommunens hjemmeside.

Storskrald må tidligst henstilles dagen før planmæssig afhentning og skal fjerens igen hvis det ikke er blevet afhentet.

§ 4

Vandspild skal afhjælpes umiddelbart.

Løber cisternen eller en vandhane, skal det omgående rapporteres til viceværten. Vandspild medfører unødige udgifter for ejerforeningen.

Såfremt vandinstallationer lukkes, skal der forinden indhentes tilladelse hertil fra viceværten.

§ 5.

Tæppebankning må ikke ske fra vinduer og altaner.

Tørresnore/vasketøj må ikke placeres højere end altanrækværker.

§ 6.

Cykler og barnevogne skal henstilles i cykelkældre eller cykelstativer, og må ikke parkeres i trappeopgangene og udenfor cykelstativerne.

§ 7.

Husdyr må ikke opholde sig i haven uden opsyn.

Dyrenes efterladenskaber skal opsamles af ejeren.

Det er ikke tilladt at fodre fugle, hverken i haven eller på altanerne.

§ 8.

Istandsættelsesarbejder skal finde sted på hverdage kl. 07.00 – 18.00 samt lørdag kl. 08.00 – 12.00.

Varsling af større arbejder bør så vidt muligt ske til naboer og overboer.

Den enkelte beboer pålignes alle udgifter til oprydning og udbedring af eventuelle skader påført ejendommen i forbindelse med istandsættelse eller flytning.

Afbrydelser af ejendommens tekniske installationer skal altid forudgående godkendes af viceværten.

Se de mere detaljerede regler vedr. ombygning mv. i Ejerforeningens retningslinjer for ombygning og bygningsændringer på Ombygning

§ 9.

Demontering eller flytning af eksisterende antennestikdåser må kun ske via henvendelse til viceværten.

§ 10.

Fællesarealerne er forbeholdt ejendommens beboere med gæster, og der skal udvises forsvarlig adfærd.

Brugeren skal rydde op efter sig i haven op på tagterrasser.

Der må grilles i haven.

Gasgrill må anvendes på altaner i tidsrummet kl. 17:00 – 22:00, idet der skal tages hensyn til røg og lugtgener for naboer. De til enhver tid gældende regler og forskrifter for anvendelse fra det offentlige beredskab (brandtilsyn) skal følges.

Der må ikke grilles på tagterrasser.

Private effekter der efterlades på/i fællesarealerne vil blive fjernet.

Kælderrum skal holdes aflåst, og mærkes med lejlighedsnummer.

Der må ikke anvendes energiforbrugende apparater i kælderrummene.

Vinduer i opgange samt kælderrum skal holdes lukkede med mindre der udluftes.

§ 11.

Der henstilles generelt til at udvise et godt naboskab.

Herunder hensyntagen i forbindelse med husdyrhold samt ved brug af radio, tv og andre lydkilder.

Der må ikke spilles musik for åbne vinduer.

Der skal udvises særligt hensyn mellem kl. 23.00 og kl. 07.00, så natteroen ikke forstyrres.

Naboer skal varskos i forbindelse med afholdelse af fest.

Brug af alle former for maskiner eller værktøj, der kan medføre støjgener for ejendommens øvrige beboere, må kun benyttes på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 samt lørdag kl. 08.00 – 12.00.

Derudover oplyser vi om myndighedskravet, pga. forsikring ved eventuel brand, om at der på trappegangene ikke må henstilles diverse genstande så som sko, skobakker/stativer, affaldsposer eller lign. – dette heller ikke for kortere tid. Dette gælder også i kældergange således, at ALLE private ejendele skal være enten i lejligheden eller i eget kælderrum.

§ 12.

Ejendommens facade er i 2008 beklædt med 50 mm mineraluld og afsluttende pudslag. Denne konstruktion har ikke bæreevne for montering eller ophængning.

Mindre effekter kan monteres i facaden ved anvendelse af gipsdyvel (type ‘Diva’ anbefales).

Der forbores med 6 mm bor og metalrawlplug skrues i.

Ved tungere genstande, f.eks. lamper og markiser, skal bores helt ind til det oprindelige murværk med en stor dimension.

Det anbefales at entrere med en faguddannet håndværker. Desuden kan viceværten altid kontaktes for råd og vejledning.

I tilfælde af skade på ydervæg/facade som følge af opsætning herpå, vil den enkelte ejer blive gjort økonomisk ansvarlig for udbedring.

Enhver forandring vedrørende ejendommens facade, herunder – men ikke begrænset til – opsætning af lamper, markiser, eller andre installationer, må alene ske efter forudgående, skriftig tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse.

Der må ikke monteres/opsættes private antenner eller paraboler af nogen art på altaner eller andre udvendige mure.

Farven på markiser skal være creme/beige.

_________________________________________________________________________

Således vedtaget af bestyrelsen i E/F Taarbækhave i medfør af vedtægternes § 16 stk. 2.

Marts 2024

Print Friendly, PDF & Email